UWAGA! WAŻNA INFORMACJA !

 

Szanowni Państwo,

 

Dnia 27.09.2016 złożyliśmy do Rady Dzielnicy VII pismo w formie listu otwartego, adresowane imiennie do radnego J. Dziury-Bartkiewicza (do wiadomości Rady Dzielnicy VII, Rady Miasta i Prezydenta Miasta Krakowa), dotyczące sposobu sprawowania przez Niego mandatu radnego. Pytania dotyczące tej sprawy zostały skierowane do nas przez mieszkańców po ostatnim spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”, w którym udział wziął także Pan radny. 

 

W imieniu mieszkańców, a więc wyborców Pana radnego, oczekiwaliśmy od Niego szczegółowych informacji na sformułowane w piśmie pytania, tym bardziej, że  zgodnie z wymogami prawa o dostępie do informacji publicznej,  termin udzielenia odpowiedzi już upłynął. 

A może Pan radny nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie ? Oczekujemy też na wyjaśnienie przyczyny braku odpowiedzi. 

 

Jeśli uzyskamy odpowiedź, natychmiast ją opublikujemy na naszych stronach.UWAGA TEMAT ! MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 

Prezydent Krakowa, poprzez zarządzenie nr 2360/2016 z dnia 13.09.2016 skierował pod obrady Rady Miasta Krakowa – projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów przyrodniczych. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta w dniu 26.10.2016.  

Uważamy, że jest to bardzo dobry krok  w kierunku zrównoważonego rozwoju naszego miasta, bezpośrednio wynikający z potrzeby realizacji zapisów aktualnego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Krakowa. Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju miast są zielone dzielnice, o czym wielokrotnie mieliśmy okazję informować, m.in.  na konferencji "Dzielnice naszych marzeń" współorganizowanej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 15.06.2016.

 

Mamy też nadzieję na sprawne i jakościowe przeprowadzenie procedury planistycznej oraz w kolejnym kroku, objęcie planem zagospodarowania terenu całej Olszanicy, jak wnioskowaliśmy pismem z dnia 02.09.2016. Dopiero taki całościowy plan miejscowy pozwoli zdecydowanie zahamować presję inwestycyjną, którą stale daje się zauważyć na obszarach niewskazanych do zainwestowania (co obserwujemy także w naszym bezpośrednim otoczeniu), a z drugiej strony zapewni zrównoważony rozwój w zakresie budownictwa, usług oraz zachowania terenów zielonych. 

 

Mamy nadzieję, że nasze działania, przy nieocenionej i nieustannej  pomocy naszych członków, sympatyków, mieszkańców Olszanicy,  Zwierzyńca i Krakowa , za którą dziękujemy – przyniosą skutek przy  realizacji powyższych zadań.   Zrównoważony rozwój naszego miasta i dzielnic jest koniecznością ! !

Nie jesteśmy osamotnieni w takich działaniach. Potwierdzają to działania mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz akcji obywatelskich. 

 

Politycy, decydenci, władza lokalna  zrobi tak jak będą chcieli wyborcy.

Im więc bardziej, mocniej i szerzej będziemy naciskać na władzę to prędzej, niż później zrobi to czego oczekują mieszkańcy (wyborcy). 

 

UWAGA! TEMAT ŚMIECIOWISKO

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !

Otrzymaliśmy dzisiaj pismo z MPO potwierdzające ODSTĄPIENIE Inwestora od realizacji śmieciowiska w OLSZANICY !
(link: https://drive.google.com/open…)


Bardzo dziękujemy mieszkańcom Olszanicy, Chełma, Zakamycza, Mydlnik, Woli Justowskiej oraz mieszkańcom Krakowa i wszystkim spoza granic naszego miasta za wszelką pomoc, która doprowadziła nas wszystkich do tego momentu 


Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap naszych działań, które doprowadziły do zablokowania realizacji śmieciowiska w Olszanicy. Nasze dalsze kroki będą służyć temu, aby zachowywać tereny zielone, cenne przyrodniczo w naszym otoczeniu, których tak bardzo potrzebujemy.
Szczegóły podamy wkrótce.


Nieustannie prosimy na szeroki odzew z Państwa strony w postaci czynnego członkostwa, pomocy prawnej, darowizn i wpłat celowych.
Zachęcamy do śledzenia naszych najbliższych działań w ramach Stowarzyszenia "Nasza Olszanica" na naszych stronach FB orazwww.naszaolszanica.pl


Dzięki wsparciu Państwa będziemy w stanie kontynuować naszą działalność w sposób skuteczniejszy, który doprowadzi nie tylko do zablokowania wysoce niekorzystnych inwestycji degradujących nasze najbliższe środowisko (np. grzebowisko), ale mamy nadzieję, na realizację pomysłów Mieszkańców na tworzenie coraz lepszego otoczenia naszego osiedla i dzielnicy.


Bardzo dziękujemy za kolejne wpłaty, które wpłynęły na konto stowarzyszenia "Nasza Olszanica" oraz za nowe deklaracje kandydatów na członków naszego stowarzyszenia.


Potwierdza to znakomicie, że nasze działania mają u Państwa duże poparcie. Jest to dla nas bardzo ważne i motywujące 


Zarząd Stowarzyszenia Nasza Olszanica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNY KOMUNIKAT !

Nieustannie nagłaśniamy temat PSZOK OLSZANICA.

Dzięki wsparciu mieszkańców (indywidualne pisma do Radnych Miasta Krakowa) - zostały skierowane interpelacje do Prezydenta przez Radnych, o których wcześniej wspominaliśmy. Prezentujemy treść interpelacji oraz odpowiedzi uzyskane przez Radnych od Prezydenta Miasta Krakowa. Zapraszamy do lektury !

1. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Interpelacja: http://dt.bip.krakow.pl/…/Tresc_XLVII_Bogus%C5%82aw_Ko%C5%9…
Odpowiedź: http://dt.bip.krakow.pl/…/Odp_XLVII_Bogus%C5%82aw_Ko%C5%9Bm…

2. Bolesław Kosior - Radny MK  
Interpelacja: http://dt.bip.krakow.pl/…/Tresc_Mi%C4%99dzysesyjna_Boles%C5…  
Odpowiedź: http://dt.bip.krakow.pl/…/Odp_Mi%C4%99dzysesyjna_Boles%C5%8…

3. Aleksander Miszalski - Radny MK  
Interpelacja:http://dt.bip.krakow.pl/interpe…/Tresc_XLVII__2016-06-10.PDF 

Odpowiedź: http://dt.bip.krakow.pl/interpe…/Odp_XLVII__2016-06-10_1.PDF

4. Łukasz Słoniowski - Radny MK  
Interpelacja: http://dt.bip.krakow.pl/…/Tresc_XLVII_%C5%81ukasz_S%C5%82on… 
Odpowiedź: http://dt.bip.krakow.pl/…/Odp_XLVII_%C5%81ukasz_S%C5%82onio…


Dziękujemy Radnym za zainteresowanie się tą sprawą !

Procedury trwają! Działamy dalej !


Zarząd Stowarzyszenia Nasza Olszanica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej znajdują się numery telefonu do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK:

1. Grzebowisko sprawę prowadzi Pan Włodzimierz Motyka, tel. 12  616 88 66

2. Śmieciowisko sprawę prowadzi Pani Aneta Drożdz – tel. 12 616 89 59

Do tych osób można dzwonić w sprawie daty publikacji Raportu Środowiskowego dla poszczególnych inwestycji.

DZWOŃMY :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UWAGA ! TEMAT ŚMIECIOWISKO

Dzisiaj został wyemitowany materiał dotyczący składowiska śmieci w Olszanicy w Kronice Krakowskiej TVP3.

http://krakow.tvp.pl/26101704/9-vii-2016-godz-2145

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji materiału oraz wzięli udział w nagraniu. 

Szczególne podziękowania dla Pani Redaktor Magdaleny Wasiak za profesjonalne i rzeczowe podejście do tematu.

Mamy kolejną, zawsze w tym samym tonie, deklarację Pana Rzecznika MPO Piotra Odorczuka "...jeżeli mieszkańcy nie będą chcieli, żeby taki punkt powstał, to nie powstanie..."

Panie Rzeczniku - NIE CHCEMY !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ! TEMAT GRZEBOWISKO

 

Zapraszamy do lektury. Poniżej nasz komentarz. Artykuł zawiera błędne  informacje. Już wysłaliśmy w ramach sprostowania e-mail do autora.

 

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/mieszkancy-protestuja-ws-grzebowiska-dla-zwierzat-ktore-ma-wygladac-jak-park_15566.html

 

Na FB (zachęcamy do komentowania):

https://www.facebook.com/lovekrakow/posts/1201023683275380

 

NASZ KOMENTARZ:

 

"Został też przedstawiony raport oddziaływania na środowisko. – Dokument dowodzi, że zarówno podczas budowy jak i podczas funkcjonowania grzebowisko nie będzie miało istotnego wpływu na środowisko – mówił Włodzimierz Ćwiąkalski z firmy EmiPro."

 

Kompletna bzdura , ponieważ raportu jeszcze nie ma. Tak jak informowaliśmy na naszych stronach , 4 lipca 2016, zostało wydane postanowienie o konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko !

Według powyższego postanowienia, grzebowisko zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko !

 

Panie Prezesie Ćwiąkalski,  na tym etapie stwierdzenie, że grzebowisko  "nie będzie miało istotnego wpływu na środowisko"  jest bardzo subiektywną oceną Pana jako pełnomocnika Uniwersytetu Rolniczego, inwestora, któremu zależy jak najszybszym zbudowaniu grzebowiska w miejscu, które się do tego nie nadaje.

 

Informujemy również, że skierowaliśmy pismo w sprawie grzebowiska do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska poprzez Ministerstwo Środowiska.

 

Procedury trwają.

Działamy dalej !

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stronach Dialogu Społecznego pojawiły się kolejne dokumenty (ciekawe dlaczego już po konsultacjach) ? Zawierają one istotne informacje:


Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
informuje, że nie sporządza i nie przewiduje sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla terenu grzebowiska - wśród wymagań, dostępnych w gminnych Biuletynach Informacji Publicznej, wymienia się m.in.:

– lokalizację grzebowisk zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego.

A tu planu nie ma i nie będzie...
Link do dokumentu:  https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAaG5PRTRZaFIxSFE


MPWiK (Wodociągi Krakowskie)

 - zwracają uwagę na problemy z zasilaniem w wodę  i odbiór ścieków...."trudności w pełnym zaopatrzeniu w wodę tych obszarów" oraz "...kolektor Rudawy ... w osiedlu Olszanica ma braki przepustowości". Należy nadmienić, że przy ul. Powstania Styczniowego i Szaserów kanalizacji miejskiej nie ma... Są planowane inwestycje w tym zakresie ale, mają być zakończone za 2,5 roku ....

W przypadku braku tych inwestycji MPWiK - przyłączenie grzebowiska do sieci miejskiej (1m3 wody na dobę) - jeszcze bardziej pogorszy i tak kiepski stan istniejący.  Co w przypadku produkcji przez grzebowisko ponad 30 m3 / miesiąc ścieków bez kanalizacji...

Link do dokumentu: https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnATXk3TFlXcHdMWFU


Zwracamy też uwagę, że informacja na temat toczącego się postępowania jest nieaktualna. 
Nie ma np. postanowienia o konieczności sporządzenia raportu środowiskowego przez Inwestora dla grzebowiska...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEKONTROLOWANA ZABUDOWA NASZEJ DZIELNICY

Deweloperzy na Woli Jutowskiej chcą postawić setki domów, w tym wiele wielorodzinnych pomiędzy ulicami Podłużną i Nad Zalewem. Mogą, bo tej okolicy miasto nie chroni - nie ma tam miejscowych planów zagospodarowania. Teren pod inwestycje to korytarz przewietrzania miasta, gdzie ponadto już brakuje infrastruktury (w tym dróg). Proponowana przez deweloperów inwestycja spowoduje kompletny paraliż komunikacyjny począwszy  od całej ul. Królowej Jadwigi, ul. Balickiej do Chełma i Olszanicy.

Jest szansa na procedowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania tego terenu, tak aby zabudowa w tym miejscu miała charakter zgodny z przeznaczeniem w Studium: zabudowa jednorodzinna niskiej intensywności (MN).  Wszystko zależy od Prezydenta Jacka Majchrowskiego.


APEL do mieszkańców naszej Dzielnicy (VII):  wysyłajmy pisma do Prezydenta o pilne przystąpienie do sporządzania miejscowego planu dla tego terenu (okolice ulic Podłużnej i ul. Nad Zalewem), tak aby uniknąć niekontrolowanej zabudowy  w naszej dzielnicy.


Pisma prosimy kierować drogą pocztową lub w formie elektronicznej (e-mail):

Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31 - 004 Kraków

e-mail: prezydent@um.krakow.pl


Czytaj więcej:

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-wola-justowska-zostanie-zabudowana,10132416/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


UWAGA ! TEMAT GRZEBOWISKO.

Dotarliśmy do artykułu, który wyjaśnia dlaczego Urzędowi Miasta i Uniwersytetowi Rolniczemu zależy na szybkim zrealizowaniu tej inwestycji (cytat z porozumienia pomiędzy UMK i UR z dnia 9.02.2016: " Gmina zobowiązuje się do wspierania Uniwersytetu w działaniach zmierzających do realizacji planowanej inwestycji..., aby maksymalnie skrócić czas pozyskiwania dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji").

Grzebowisko wraz ze spalarnią jest niezbędne do funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR do utylizowania zwłok zwierząt wykorzystywanych do badań !


Zapraszamy do lektury, poniżej przedstawiamy nasz komentarz.

http://lovekrakow.pl/…/mieszkancy-krakowa-chca-cmentarza-dl…

Centrum ma być ośrodkiem badawczym nad chorobami zwierzęcymi i odzwierzęcymi. Ma służyć także badaniom, jakie w swoich programach ma Collegium Medicum UJ, a które w początkowej fazie wykonuje się na zwierzętach !
Oznacza to, że mogą być grzebane nie tylko zwłoki małych zwierząt domowych, ale również zwłoki zwierząt uśmiercanych, a wcześniej zarażanych w centrum badawczym. 
Zlokalizowanie grzebowiska na terenie podmokłym, w pobliżu Potoku Olszanickiego, w odległości 700 metrów od ujęcia wody pitnej może doprowadzić do poważnego skażenia biologicznego. Dodajmy, że najbliższe domy są w odległości około 70 metrów...

Czy to jest odpowiedzialne ze strony UMK i UR, że upraszczane są wszystkie procedury, przedstawiane są pobieżne analizy, tylko dlatego, aby doprowadzić do jak najszybszej realizacji inwestycji, nie zważając na możliwe zagrożenia zdrowia i życia ?

Własnym oczom wierzyć się nie chce czytając dzisiejszy wpis na FB Pani Radnej Małgorzaty Jantos dotyczący grzebowiska:

https://www.facebook.com/malgorzata.jantos?fref=ts

Wynika z niego, że największa orędowniczka lokalizacji w Olszanicy, która od miesięcy wychwalała propozycje lokalizacyjną UR, DOPIERO TERAZ pofatygowała się, żeby obejrzeć to miejsce w naturze i na własne oczy!

Gratulujemy rychliwości, podziwiamy profesjonalizm, natomiast strach się bać, jeśli prace nad innymi ważnymi dla miasta i jego mieszkańców projektami odbywają się w podobny sposób!


Pozdrowienia z Olszanicy.


P.S. Wpis Pani Radnej nie wstrzymuje niestety procedury administracyjnej i nie jest w stanie anulować umowy podpisanej przez UMK i UR. Działamy dalej:-)


MPO strzela focha! 

Zachęcamy do lektury oświadczenia pana Rzecznika Prasowego MPO.
http://www.mpo.krakow.pl/…/w-olszanicy-nigdy-nie-bylo-plano…


Szanowny Panie Rzeczniku !
- chcemy segregować śmieci;
- chcemy żyć w mieście, gdzie powietrze będzie przejrzyste, woda czysta i trawa zielona.
Nie osiągniemy tego wycinając drzewa, płosząc ptaki i przykrywając łąki betonem.

Może MPO zamiast obrażać się na mieszkańców, zrobi coś RAZEM z nimi i DLA nich, a nie za ich plecami i PRZECIWKO nim.


Pozdrawiamy z Olszanicy :)

Copyright Nazwa.pl
Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2018